Tính khoảng cách giữa hai ngày bất kì trong PHP

Viết PHP script để tính khoảng cách giữa hai ngày bất kì. Kết quả thể hiện dưới dạng như 12 năm, 3 tháng, 4 ngày.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập PHP trên:

<html>
  
  <head>
   <title>Tính khoảng cách giữa hai ngày bất kì trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
    $ngay_bat_dau = "1986-02-14"; 
		$ngay_ket_thuc = "2016-09-28"; 
		 
		$hieu_so = abs(strtotime($ngay_ket_thuc) - strtotime($ngay_bat_dau)); 
		 
		$nam = floor($hieu_so / (365*60*60*24)); 
		$thang = floor(($hieu_so - $nam * 365*60*60*24) / (30*60*60*24)); 
		$ngay = floor(($hieu_so - $nam * 365*60*60*24 - $thang*30*60*60*24)/ (60*60*24)); 
		 
		printf("%d năm, %d tháng, %d ngày", $nam, $thang, $ngay);
    ?>
    
  </body>
</html>

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

https://vietjack.com/bai-tap-php/tinh-khoang-cach-giua-hai-ngay-bat-ki-trong-php.jsp

Leave a Reply