Thêm đoạn code sau vào file functions.php

//Change course tab titles - LearnPress add_filter( 'learn-press/course-tabs', 'tm_update_course_tab_title_text', 6 ); function tm_update_course_tab_title_text( $tabs ) { $tabs['overview']['title' ] = 'Tổng quan'; $tabs['curriculum']['title' ] = 'Chương trình'; $tabs['instructor']['title' ] = 'Giảng viên'; $tabs['reviews']['title' ] = 'Đánh giá'; return $tabs; }

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.