Thông số auto_show=”once” thể hiện popup sẽ hiển thị ra 1 lần duy nhất.

[lightbox auto_open="true" auto_timer="100" auto_show="once" id="bao-gia" width="650px" padding="20px"] [block id="popup-bao-gia"] [/lightbox]

Thông số auto_show=”always” thể hiện popup sẽ hiển thị ra mỗi khi tải lại trang

[lightbox auto_open="true" auto_timer="100" auto_show="always" id="bao-gia" width="650px" padding="20px"] [block id="popup-bao-gia"] [/lightbox]

Đầu tiên copy đoạn mã sau vào FOOTER SCRIPTS

Tạo Block Popup báo giá

CSS phần popup báo giá cho đẹp tý!

div#bao-gia { border-radius: 10px; }