Bài viết trên cơ sở hướng dẫn các bạn mới làm web nên mình sẽ cố gắng viết thật chi tiết bao gồm cả hình ảnh để các bạn làm theo. Bài viết hoàn toàn sử dụng các kỹ năng HTML và CSS chứ không có gì phức tạp nên hy vọng những bạn không biết code cũng có thể tự làm được.

Xem chi tiết tại : https://giuseart.com/