Chuyển hướng login xong tới trang các khóa học của khách hàng đã mua trong LearnPress WordPress

Thêm đoạn code sau vào file functions.php

function redirect_courses() { if ( is_user_logged_in() ) { $current_user = wp_get_current_user(); wp_redirect("/profile/" . $current_user->user_login . "/courses/purchased/" ); exit; } } function redirect_courses_init(){ if ($_SERVER['REQUEST_URI'] == "/profile/") redirect_courses(); if (preg_match('"\\/profile\\/dashboard\\/.*"', $_SERVER['REQUEST_URI'])) redirect_courses(); } add_action('init', 'redirect_courses_init');

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.