Chuyển đổi định dạng ngày tháng trong PHP

Viết PHP script để chuyển đổi định dạng ngày tháng từ yyyy-mm-dd thành dd-mm-yyyy.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập PHP trên:

<html>
  
  <head>
   <title>Chuyển đổi định dạng ngày tháng trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
    $dinh_dang_cu = "2016-09-29"; 
		$dinh_dang_moi = date("d-m-Y", strtotime($dinh_dang_cu)); 
		echo "Định dạng cũ: " .$dinh_dang_cu."<br>";
		echo "Định dạng mới: " .$dinh_dang_moi."<br>";
    ?>
    
  </body>
</html>

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả

Leave a Reply